پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری در ایران - 52 اسلاید

پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری در ایران - 52 اسلاید

پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری در ایران - 52 اسلاید

پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری در ایران - 52 اسلاید

فهرست مطالب :
مقدمه
حوزه های اقلیمی ایران
تقسیمات اقلیمی در ایران
تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری
اقلیم و ساختمان
تابش آفتاب و تأثیرآن بر ساختمان و محیط اطراف
موقعیت خورشید
فضاهای اقلیمی در معماری ایرانی
حیاط نارنجستان
گودال باغچه
سرابستان
زمستان نشین
تابستان نشین
بهارخواب
اتاق کرسی
پایاب
آب سرا
شوادان
شبستان
شناشیل
کنده
اتاق بادگیر


اینجا هم مشاهده کنید